Regulamin

Pobierz Regulamin

Spis treści


1. Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń
2. Składanie zamówień
3. Realizacja Zamówień
4. Odbiór Zamówień
5. Płatność za Zamówienie
6. Rezygnacja klienta z realizacji Zamówienia
7. Reklamacje i odpowiedzialność Biura
8. Postanowienia końcowe


luty 2017

REGULAMIN REALIZACJI TŁUMACZEŃ
OBOWIĄZUJĄCY W BIURZE TŁUMACZEŃ IN-TRANSLATE

Podstawowym przedmiotem działalności Biura Tłumaczeń In-Translate (zwanym dalej „Biurem”) jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych, poświadczonych (tzw. tłumaczeń przysięgłych) oraz tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych).

Tłumaczenia zamówione przez Klienta w Biurze wykonywane są przez wykwalifikowanych profesjonalnych tłumaczy, którzy przy realizacji tłumaczeń mają obowiązek dochować wszelkich zasad staranności i etyki zawodowej oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad sztuki przekładu. Usługi świadczone przez Biuro wykonywane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

1. Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń

Poniższe warunki współpracy mają na celu zapewnienie Państwu usług najwyższej jakości oraz sprawnej i skutecznej obsługi przez nasze Biuro.

2. Składanie zamówień

1. Zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego lub ustnego („Zamówienia”) można składać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. od 8:30 do 18:30 od poniedziałku do piątku. Zamówienia można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przez całą dobę, przy czym będą one obsługiwane w godzinach pracy Biura.
2. Zamówienia złożone do godziny 17:00 w dni robocze są przyjmowane do realizacji tego samego dnia. Zamówienia, które wpłyną po tej godzinie, uznawane są za przyjęte w następnym dniu roboczym.
3. Tekst do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać dostarczony do Biura w oryginale, o ile Klient jest w jego posiadaniu. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.
4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po wypełnieniu i podpisaniu przez Klienta formularza zamówienia („Formularz Zamówienia”) dostarczonego przez Biuro.
5. Zamówienie może zostać złożone również z pominięciem Formularza Zamówienia. W przypadku, gdy Klient złożył zamówienie drogą mailową, ale nie otrzymał Formularza Zamówienia, Zamówienie uznaje się za zlecone, jeśli z korespondencji mailowej jasno wynika intencja Klienta do złożenia Zamówienia i potwierdzenie warunków jego realizacji.
6. Podpisując Formularz Zamówienia lub zlecając wykonanie tłumaczenia za pomocą korespondencji mailowej, Klient wyraża zgodę na zawarte w nim ustalenia, a także potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
7. Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje dnia przyjęcia i dnia wydania tłumaczenia przez Biuro oraz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Realizacja Zamówień

Biuro przyjmuje Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych zwykłych (niepoświadczonych) i poświadczonych oraz tłumaczeń ustnych.

Tłumaczenia pisemne

1. Tłumaczenia pisemne zwykłe rozliczane są na podstawie stron obliczeniowych. Strona obliczeniowa zawiera 1600 znaków ze spacjami (znakiem jest każda litera, cyfra, symbol oraz znak interpunkcyjny). Ostateczna liczba stron obliczeniowych zaokrąglana jest w górę z dokładnością do pół strony.
2. Koszt weryfikacji tłumaczenia zwykłego dostarczonego przez Klienta wynosi 60% ceny za tłumaczenie.
3. Tłumaczenia poświadczone rozliczane są na podstawie stron obliczeniowych poświadczonych, tj. 1125 znaków ze spacjami. Ostateczna liczba stron obliczeniowych zaokrąglana jest w górę z dokładnością do jednej strony.
4. Dostępne są następujące tryby wykonania tłumaczeń pisemnych:
a) standardowy – do 5 stron obliczeniowych dziennie
b) ekspresowy – do 8 stron obliczeniowych dziennie
c) superekspresowy – powyżej 8 stron obliczeniowych dziennie oraz
d) specjalny
5. Koszt weryfikacji tłumaczenia dostarczonego przez Klienta oraz jego poświadczenia wynosi 70% ceny za tłumaczenie.
6. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstu do weryfikacji.
7. Jeżeli Klient oczekuje użycia w tłumaczeniu konkretnego słownictwa, zobowiązany jest do dostarczenia glosariusza wraz z dokumentami do tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne

1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
2. Zlecenie tłumaczenia ustnego w terminie krótszym niż dwa dni robocze przed terminem tłumaczenia może spowodować zwiększenie kosztów.
3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok).
4. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok.
5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość uzgodnienia krótszej jednostki rozliczeniowej.
6. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza/-y na miejscu tłumaczenia.
7. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, Biuro zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.
8. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w soboty oraz w dni robocze w godzinach od 17.00 do 22.00 jest podwyższone o 50% od podstawowej stawki za tłumaczenie, zaś w dni wolne od pracy lub w nocy, tj. w godzinach od 22.01 do 8.00 – o 100% podstawowej stawki za tłumaczenie.
9. Klienci korzystający z usług Biura zobowiązują się nie kontaktować się z tłumaczem wykonującym zlecenie bez pośrednictwa Biura przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia.
10. Klient zobowiązuje się do dostarczenia materiałów umożliwiających tłumaczowi zapoznanie się z tematyką zlecenia, najpóźniej na dwa dni przed terminem wykonania tłumaczenia ustnego.
11. W przypadku organizacji większej grupy tłumaczy warunki tłumaczeń ustnych są uzgadniane indywidualnie.
12. Klient zobowiązuje się do poinformowania Biura o przebiegu i czasie trwania tłumaczenia najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu tłumaczenia ustnego.

4. Odbiór Zamówień

1. Tłumaczenia zwykłe wykonane w ramach złożonych Zamówień są przekazywane Klientowi w uzgodnionym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tłumaczenia poświadczone przekazywane są Klientowi lub wyznaczonej przez niego osobie w formie papierowej.
2. Godzina odbioru tłumaczenia pisemnego poświadczonego, o ile została wyznaczona, dotyczy terminu, w jakim Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Biura. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z wydłużonego czasu dojazdu kuriera lub innej osoby wydelegowanej przez Klienta do odbioru tłumaczenia.
3. Tłumaczenia poświadczone oddawane są Klientowi zawsze w postaci (1) jednego egzemplarza wydruku. Klient może zamówić dodatkowe egzemplarze tłumaczenia za stosowną dopłatą.
4. W przypadku odbioru tłumaczeń niepoświadczonych Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zakłóceń działania poczty elektronicznej. Biuro nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnione dostarczenie tłumaczenia wysyłanego w terminie pocztą elektroniczną w sytuacji, gdy Klient nie zgłosi mailowo lub telefonicznie nieotrzymania tłumaczenia.

5. Płatność za Zamówienie

1. Koszt realizacji Zamówienia jest ustalany na podstawie obowiązującego cennika lub odrębnych uzgodnień.
2. Ceny za prace nietypowe uzgadniane są indywidualnie przy każdym zleceniu. Do prac nietypowych zaliczają się np. tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy, niestandardowa grafika dokumentu, schematy, diagramy, rysunki, zamknięte do edycji prezentacje PowerPoint, łączenie tłumaczeń ustnych i pisemnych w jednym zleceniu, itp.
3. W przypadku tekstów dostarczonych do tłumaczenia, które są trudne do odczytania (np. pismo odręczne, niewyraźna kopia) Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny tłumaczenia do 30% stawki podstawowej.
4. Tłumaczenia na język obcy, które zgodnie z życzeniem klienta weryfikuje native speaker (rodowity mówca języka), są realizowane z dopłatą w wysokości 30% stawki podstawowej oraz w odrębnie ustalanym terminie.
5. Przy tłumaczeniu tekstów o specjalistycznej tematyce (np. medycyna, informatyka, normy, patenty, teksty techniczne wymagające skorzystania z usług tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie) do stawki podstawowej dolicza się dopłatę w wysokości do 30%.
6. Dopłata za wydanie dodatkowego egzemplarza tłumaczenia poświadczonego wynosi 20% ceny danego tłumaczenia. Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia można zamówić najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po wydaniu tłumaczenia. Po tym terminie wydanie dodatkowego egzemplarza traktowane jest jako odpis i podlega opłacie w wysokości 50% ceny tłumaczenia.
7. Kwota brutto do zapłaty jest wskazana w Formularzu Zamówienia i jest ona obowiązująca. W przypadku ustaleń dokonywanych drogą mailową bez przesłania Formularza Zamówienia obowiązuje kwota potwierdzona przez Klienta znajdująca się w korespondencji mailowej.
8. Biuro wystawia faktury VAT w dniu zakończenia realizacji zamówienia lub w następnym dniu roboczym z 14-dniowym terminem płatności.
9. Biuro zastrzega sobie prawo do otrzymania przedpłaty w przypadku Klienta, który składa Zamówienie po raz pierwszy lub Klientów, którzy w przeszłości nie regulowali swoich zobowiązań w terminie. Wysokość takiej przedpłaty ustalana jest indywidualnie i może wynosić od 20% do 100% wartości Zamówienia.

6. Rezygnacja klienta z realizacji Zamówienia

1. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji Zamówienia po jego złożeniu, pod warunkiem uregulowania należności za wykonaną już część Zamówienia (nawet jeżeli tłumaczenie zostało wykonane w całości przed ustalonym terminem) oraz zwrotu innych wykazanych kosztów poniesionych przez Biuro do chwili rezygnacji z realizacji Zamówienia.
2. W przypadku wskazanym powyżej Klient otrzymuje tłumaczenie na takim etapie realizacji, na jakim było ono w chwili rezygnacji.
3. Rezygnacja z usług tłumacza ustnego po jego stawiennictwie w ustalonym miejscu i czasie nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów usługi.
4. W przypadku rezygnacji Klienta z zamówionego tłumaczenia ustnego przed jego rozpoczęciem w terminie krótszym niż jeden dzień roboczy, Klient ma obowiązek uregulować pełną kwotę wynagrodzenia, tak jakby tłumaczenie zostało wykonane. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż dwa dni robocze, ale dłuższym niż jeden dzień roboczy przed wykonaniem Zamówienia Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia.
5. Ponadto w przypadku wskazanym powyżej Klient zobowiązuje się zwrócić, na podstawie dowodów zakupu, bezzwrotne koszty poniesione przez Biuro w związku z organizacją tłumaczenia, np. bilet na pociąg dla tłumacza zakupiony z wyprzedzeniem w celu uzyskania najniższej ceny, koszty rezerwacji noclegu tłumacza, itp.

7. Reklamacje i odpowiedzialność Biura

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi do 7 dni roboczych po jej wykonaniu. Po upływie tego terminu tłumaczenie uznaje się za zaakceptowane przez Klienta.
2. W przypadku gdy Klient zażąda przedstawienia do akceptacji wykonanego tłumaczenia przed ostatecznym jego wydaniem, Biuro nie przyjmuje reklamacji w powyższym trybie.
3. Reklamacja, aby była ważna, powinna zostać należycie uzasadniona. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń oraz zaznaczenie popełnionych błędów.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty reklamowanego tłumaczenia. Biuro wykonuje korektę nieodpłatnie. Termin wykonania korekty jest uzgadniany indywidualnie z uwzględnieniem objętości tłumaczenia oraz ilości zmian.
5. Reklamacje obejmują jedynie tłumaczenia wykonane w trybie standardowym (do 5 stron dziennie) oraz ekspresowym (do 8 stron dziennie). Nie przyjmujemy reklamacji na zlecenia realizowane w trybie superekspresowym (powyżej 8 stron dziennie) oraz w trybie specjalnym/nocnym.
6. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie. Nie ma również wpływu na wysokość zapłaty, przy czym termin zapłaty zostaje przesunięty i biegnie od dnia oddania poprawionego tłumaczenia. 7. Odpowiedzialność finansowa Biura ogranicza się wyłącznie do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.
8. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
9. W przypadku gdy Klient zażąda przedstawienia do akceptacji wykonanego tłumaczenia przed ostatecznym jego wydaniem, Biuro nie przyjmuje reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

1. Biuro może podjąć się realizacji usług na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie lub Cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wówczas w formie indywidualnej umowy między Biurem a Klientem.
2. Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Biura, z zaznaczeniem daty, od której obowiązuje.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


logo